Вие сте тук

“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД, ГР. НОВА ЗАГОРА”

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 21 March, 2017
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
ПРОТОКОЛ20042017.pdf1.32 MB21.04.2017
протокол23052017.rar8.34 MB23.05.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

СЪОБЩЕНИЕ

На 02.05.2017 г. от 12:30 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.

Дата на публикуване: 
сряда, 26 April, 2017
Съобщение за провеждане на жребий: 

На 19.05.2017 г. в 12.15 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще се проведе пулично жребий между участниците „Търговска лига НАЦ" АД, гр. София и „Фьоникс Фарма" ЕООД, гр. София по отношение на артикул Salbutamol 0,1 mg/dose 200 doses spray, за който тези участници са предложили еднаква цена. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение.rar7.96 MB23.05.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор фьоникс.docx.pdf13.56 MB04.07.2017
договор интергаленика.docx.pdf7.56 MB03.07.2017
договор търговска лига.doc.pdf9.42 MB04.07.2017