Вие сте тук

“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД, ГР. НОВА ЗАГОРА” К СЕ СЛАГА СЪДЪРЖАНИЕТО НА

Дата на публикуване на досието: 
петък, 11 October, 2019
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 18.11.2019  г. в 10:15 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.

Дата на публикуване: 
сряда, 13 November, 2019
Добавено на: 
сряда, 13 November, 2019