Вие сте тук

Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД - Нова Загора

Дата на публикуване на досието: 
сряда, 20 June, 2018
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Становище на АОП във връзка с осъщественият предварителен контрол: 
Прикачен файлРазмерДобавено
KSI-101_MBAL_Sv_Petka_Nova_Zagora_Stanovishte_2_P.doc95 KB05.07.2018
KSI-101_MBAL_Sv_Petka_Nova_Zagora_Stanovishte_P.doc100 KB20.06.2018
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол 26072018.pdf9.16 MB27.09.2018
доклад 27092018.pdf16.55 MB27.09.2018
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.08.2018 г. от 13:30 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.

Дата на публикуване: 
вторник, 14 August, 2018
Съобщение за провеждане на жребий: 

На 27.09.2018 г. в 09:00 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще се проведе пулично жребий между участниците „Търговска лига НАЦ" АД, гр. София и „Фьоникс Фарма" ЕООД, гр. София по отношение на артикул Furosemide 10mg/ml 2ml sol.inj, за който тези участници са предложили еднаква цена. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.

Дата на публикуване: 
четвъртък, 20 September, 2018
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение27092018.pdf7.26 MB09.10.2018
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
договор3919102018_cor.pdf2.54 MB24.10.2018
договор4031102018_cor.pdf4.52 MB30.10.2018
Договор Интергаленика.rar8.85 MB08.11.2018
Добавено на: 
четвъртък, 8 November, 2018