Вие сте тук

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора

Дата на публикуване: 
сряда, 20 January, 2016
Идентификационен номер: 
00415-2016-0001
Дата на публикуване на досието: 
сряда, 20 January, 2016
Решение за откриване обявление документация за участие: 
Протоколи на комисията: 
Решение за класиране на участниците: 
Добавено на: 
петък, 19 February, 2016
Добавено на: 
сряда, 20 January, 2016
Добавено на: 
петък, 25 March, 2016
Добавено на: 
петък, 25 March, 2016
Добавено на: 
петък, 27 May, 2016
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.02.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора.
На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.