Вие сте тук

„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, СПРИНЦОВКИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА”

Дата на публикуване: 
понеделник, 22 February, 2016
Идентификационен номер: 
9050630 от 22.02.2016 г.
Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 22 February, 2016
Публична покана: 
Приложения и документация за участие: 
Разяснения по документацията за участие: 
Протоколи на комисията: 
Добавено на: 
понеделник, 22 February, 2016
Добавено на: 
понеделник, 22 February, 2016
Добавено на: 
четвъртък, 25 February, 2016
Добавено на: 
сряда, 16 March, 2016
Добавено на: 
вторник, 12 April, 2016
Добавено на: 
понеделник, 16 May, 2016
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 
СЪОБЩЕНИЕ В хода на работата си комисията установи, че участниците „Юнимедика“ ЕООД, гр. София, „Елпак-лизинг“ ЕООД, гр. Варна, „Дъчмед“ ЕООД, гр. София, „Интергаленика“ ООД, гр. София и „Чардаклиев“ ЕООД, гр. Стара Загора са предложили еднакви цени за артикулите от Приложение 1 и Приложение 4 /Калцуни, Стерилен контейнер за урина и сух бикарбонат/ и за тези артикули могат да бъдат класирани на първо място. С оглед на това комисията ще проведе публично жребий на 23.03.2016 г. в гр. Нова Загора, в административната сграда на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора, в 10:00 часа. Изпълнителят на поръчката за посочените по-горе артикули ще бъде определен в зависимост от резултатите на жребия, които ще бъдат отразени в протокола на комисията и оповестени в профила на купувача. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.