Вие сте тук

Досие

 • Дата на публикуване:
  сряда, 20 January, 2016
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: сряда, 20 January, 2016
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: петък, 25 March, 2016
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:

  СЪОБЩЕНИЕ

  На 24.02.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора.
  На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.

  Добавено на: петък, 19 February, 2016
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: петък, 25 March, 2016
  Добавено на: петък, 27 May, 2016